top of page

Lejere kan lettere opsiges i ejer- og andelsboliger


I torsdags (15.01.2015) var der i Folketinget 1. behandling af et større lovforslag til ændring af lejeloven. For ejer- og andelsboliger er der specielt én bestemmelse i lovforslaget, som tiltrækker særlig opmærksomhed.

Ved tidsbegrænset udlejning af en ejerlejlighed eller ved fremleje af en andelsbolig, har der været en række sager, hvor det ikke har været muligt for ejeren eller andelshaveren at få sin lejlighed tilbage og hvor lejeren har fået dom for at kunne bebo lejligheden i al fremtid.

Det er specielt følgende situationer, som har givet problemer:

  1. Det fremgår ikke af lejekontrakten, at der er tale om tidsbegrænset udlejning

  2. Det fremgår ikke af lejekontrakten, at det lejede er en ejerlejlighed eller en andelsbolig

  3. Udlejer har genudlejet til samme lejer i en ny tidsbegrænset periode

  4. Udlejer har ikke sørget for at lejer er fraflyttet ved lejemålets udløb og lejer er derfor blevet boende

Lejeren har således fået "tilkendt" lejligheden tidsubegrænset og ejeren eller andelshaveren har ikke kunnet flytte tilbage til lejligheden. Der er nu fremover hjælp at hente til de såkaldte "amatørudlejere", som vil komme i klemme, som følge af manglende kendskab til boliglovgivningen. Ændringen af denne bestemmelse i lejeloven gælder dog kun for lejeaftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Den nye lovtekst kommer til at se således ud:

"Udlejer kan opsige lejeforhold om ejer- og andelsbolig, hvis ejeren eller andelshaveren selv agter ar bebo lejligheden. Reglen gælder dog kun for ejere af ejerboliger eller ejere af andele i andelsboligforeninger, der på tidspunktet for opsigelsen ikke ejer andre udlejede ejerboliger eller andelsboliger".

Ved opsigelse efter denne bestemmelse, har lejeren krav på et opsigelsesvarsel på mindst 1 år til aftalt flyttedag.

For at en udlejer af en ejerbolig kan benytte den nye bestemmelse, er det et krav at udlejeren også var ejer af ejerboligen på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse. Dette krav er dog kun nævnt under opsigelse ejerboliger, men ikke under opsigelse af andelsboliger.

De eksisterende regler for at udleje tidsbegrænset ændres ikke med dette lovforslag.

Vi forventer en endelig vedtagelse af lovforslaget inden længe.

bottom of page